top of page
Search

กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก

Updated: Jun 9, 2021


เราทุกคนรู้แนวคิดเรื่องภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการเพิ่มขึ้นของพายุ ความแห้งแล้ง ฝน หิมะ และสภาพอากาศที่รุนแรงอื่นๆ แผนน้ำแขงที่กำลังละลายในอัตราที่น่าตกใจ และชายฝั่งทะเลที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

Ellen MacArthur Foundation และ World Economic Forum ในรายงานชื่อ The New Plastics Economy ระบุอย่างชัดเจนว่าภายในปี 2050 เราจะมีพลาสติกในมหาสมุทรมากกว่าปลา หากแนวโน้มในปัจจุบันยังดำเนินต่อไป

Source: http://cannabisindustryconsulting.com.au/industrial-hemp-products/

ปัจจุบันการผลิตพลาสติกคิดเป็นการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกมากกว่า 1 กิกะตัน เรามาเริ่มกันที่เชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่า กัญชงช่วยเรื่องการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างไร? กัญชงสามารถแปรรูปเป็น Cellulosic ethanol, syngas, เชื้อเพลิงทางเลือก, ก๊าซธรรมชาติ, เมล็ดพืชสามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ, ฟิลเลอร์พลาสติกจากกัญชง, พลาสติกเซลลูโลส และพลาสติกน้ำมันเมล็ดกัญชง พลาสติกที่ผลิตจากเส้นใยกัญชงสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยออกซิเจน วัสดุก่อสร้างที่ทำจากเส้นใยกัญชงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน วัสดุก่อสร้างจากกัญชงบางชนิดสามารถดูดซับคาร์บอนได้อย่างดี ด้วยกระบวนการผลิตถ่านจากกัญชง เราสามารถสร้างคาร์บอนกราไฟท์ขั้นสูง การผลิตพลังงาน และการกักเก็บก๊าซคาร์บอนจากถ่านจากกัญชง เราจะได้เชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กัญชงสามารถดูดกลืนรังสีจากดิน ยาฆ่าแมลง และโลหะหนัก ซึ่งรวมถึงการสร้าง "ผนังคาร์บอน" และชั้นหินอุ้มน้ำเพื่อทำความสะอาดน้ำในขณะที่ไหลเข้าสู่ทางน้ำ เหมือนเครื่องกรองน้ำสำหรับทางน้ำของโลก โดยในรอบการปลูกหนึ่งปีเราสามารถปลุกกัญชงได้ 3 รอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย เมื่อเทียบกันแล้วกัญชง 1 เอเคอร์(2.5 ไร่) สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าฝนในปริมาณพื้นที่เท่าๆกัน นอกจากนั้นกัญชงหนึ่งเอเคอร์นั้นสามารถผลิตอาหาร เชื้อเพลิง เส้นใยอุตสาหกรรม และวัสดุทดแทนได้เป็นจำนวนมาก แบตเตอรี่, เหล็ก, ไฟเบอร์กลาส, แก้ว, พลาสติก, เชือก, เชือก, ผ้า, วัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถผลิดได้ด้วยส่วนประกอบของกัญชง


ในอนาคตกัญชงจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องของการช่วยลดการปล่อยคาร์บอน วัสดุและพลังงานทดแทน เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานทางเลือกทั้งหลาย ความยั่งยืน การตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคม เป็นสิ่งที่กำลังจะมา เราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนศึกษาและนำความรู้ของกัญชงไปประยุกต์ใช้

63 views0 comments
bottom of page